Genusaspekter på tekniken

Även om teknikbegreppet i många sammanhang syftar på alla former av metoder med fysiska föremål som underlättar något för oss människor så förknippas främst begreppet med män. En tekniker är för många en man och tekniska uppfinningar genom tiderna är…

Genteknik och nanoteknik

Genteknik är en beteckning på den gren inom biotekniken som möjliggör ingrepp i levande organismers arvsmassa. Genteknik används för att komma åt information lagrad i DNA. Genom att slumpmässigt framkalla mutationer i arvsmassan, till exempel genom bestrålning eller med kemikalier…

Elektroteknik och elektronik

Elektroteknik utgör sedan slutet av 1800-talet ett eget fält inom den akademiska vetenskapen och står för läran om elektricitetens användning. Elektrotekniken kan delas in i starkströmsteknik och svagströmsteknik. Till starkströmstekniken hör belysning, elöverföring och maskinteknik och till svagströmstekniken hör manöverapparatur,…

Filosofin om teknik

Filosofin om teknik kretsar vanligen kring principiella frågor om vad tekniken betyder och har betytt för samhället samt övriga etiska aspekter av teknikens utveckling. Detta kan närmare bestämt röra till exempel genteknik, datateknik samt industrialism i förhållande till miljö. En…

Informations- och kommunikationsteknik

IT står för informationsteknik och med beteckningen syftar man på de tekniska möjligheter som datorteknikens framsteg skapat. Informationsteknik anses vara ett av de områden som mest påverkar samhället. I beteckningen ICT syftar man inte bara på informationstekniken utan informations- och…

Allmänt om teknik

I Nationalencyklopedin definieras begreppet teknik som en samlingsterm för alla metoder med fysiska föremål som människan använder för att tillfredsställa sina önskningar. Sett utifrån det här perspektivet är det alltså teknik att ta hjälp av ett bestick eller liknande för…

Teknikens historiska utveckling

Om man utgår ifrån att teknik innefattar alla metoder med fysiska föremål som människan använder för att tillfredsställa sina önskningar, så kan man säga att teknik har funnits lika länge som människan funnits. Under jägar- och samlarsamhällets tid bestod tekniken…