Teknikens historiska utveckling

Om man utgår ifrån att teknik innefattar alla metoder med fysiska föremål som människan använder för att tillfredsställa sina önskningar, så kan man säga att teknik har funnits lika länge som människan funnits. Under jägar- och samlarsamhällets tid bestod tekniken till exempel i att tillverka olika former av vapen av naturen och korgar av olika slag för förvaring. Man behärskade också tekniken att göra upp eld.

Ett omvälvande tekniskt framsteg skedde för ca 10 000 år sedan i och med uppkomsten av jordbruk. Jordbrukets uppkomst innebar enorma förändringar i människans livsvillkor genom att människan för första gången på allvar kunde slå sig ner på en och samma plats att bo på och man kunde försörja sig som åkerbrukare och boskapsskötare. Den fasta bosättningen innebar många nya möjligheter och utmaningar och skapade därför i sin tur nya behov hos människan som i sig blev en grund för fortsatt teknisk utveckling. Stora vävstolar utvecklades och ugnar av keramik. Även hjulet som ju faktiskt ingår i de allra flesta nya uppfinningar än idag uppfanns under jordbrukstiden. Jordbrukets uppkomst är alltså inledningen till en stor epok (den första) av teknisk förändring.

Ett annat oerhört betydande tekniskt framsteg var utvecklingen av skriftspråket för cirka 5000 år sedan under högkulturernas tid. Skriftspråket gav ju människan den fantastiska möjligheten att förmedla kunskap till kommande generationer. Därför har det förändrat människan enormt. Genom skriftspråket har hela vårt tänkande påverkats. Inte minst genom litteraturen som skapats, historia och vetenskap.

Den andra stora tekniska utvecklingsepoken räknas den industriella revolutionen som. Den inleds i och med högmedeltidens Europa. Detta var en tid då befolkningen växte och jordbruket och handeln tilltog. Tillkomsten av universitet innebar en intellektuell utveckling som i sin tur främjade vidare teknisk utveckling. Ett nytt behov av energi och konstruktionsmaterial ledde så småningom till ångmaskinens uppkomst i Storbritannien i början 1700-talet. Ångmaskinen är historiens allra första maskin som kunde omvandla värme till mekaniskt arbete och var tillsammans med den tekniska vävstolen, spinnmaskinen och bättre järnframställningsprocesser avgörande för den industriella revolutionen. Ångmaskiner gjorde att industrin inte längre var bundna till särskilda geografiska platser genom att den kunde placeras var som helst.

Den industriella revolutionen kan delas in i flera delar och man brukar prata om en andra industriell revolution i fråga om slutet av 1800-talet då industriproduktionen intensifierades i västvärlden. Detta var till stor del en följd av ett nytt tillverkningssystem som innebar att tillverkningen av enskilda delar standardiserades så att de var utbytbara. Att delar i ett föremål var utbytbara gjorde att mycket kunde massproduceras. Standardiseringen och utbytbarheten låg också till grund för uppkomsten av det löpande bandet vilket i sig var en avgörande faktor bakom den intensifierade tekniken. Den, vad man kan kalla för tredje industriella revolutionen inleddes i USA i slutet av 1940-talet. Då övergick tillverkningen från att ha varit produktionsorienterad till kundefterfrågad. Detta ökade den totala tillverkningen. Den industriella revolutionen pågår enligt mångas mening än idag och den ökade digitaliseringen omtalas ibland som en fjärde industriell revolution.