Informations- och kommunikationsteknik

IT står för informationsteknik och med beteckningen syftar man på de tekniska möjligheter som datorteknikens framsteg skapat. Informationsteknik anses vara ett av de områden som mest påverkar samhället. I beteckningen ICT syftar man inte bara på informationstekniken utan informations- och kommunikationstekniken. Betydelsen av telekommunikationens framsteg betonas. GSM-näten, det vill säga det globala systemet för mobil kommunikation, är ett tydligt exempel vad som möjliggjorts av datortekniken och teletekniken i samverkan.

Informationstekniken tillsammans med kommunikationstekniken anses vara den främsta drivkraften bakom diverse industriella och inte minst samhälleliga förändringar. Drivkraften består främst i datorernas förbättrade prestanda och det globala telenätets ökade kapacitet vilka inte minst bidragit till internets uppkomst. Datorernas förbättrade prestanda innebär rent konkret möjligheten till snabb insamling, bearbetning och lagring av digital information samt möjligheten att omvandla denna mellan text, bild och ljud. Internet har i sin tur inneburit enorma förändringar av samhällets informations- och kommunikationsmöjligheter. Genom att det bland annat kan göra arbeten, utbildning och inte minst handel geografiskt oberoende har en total strukturomvandling i samhället blivit möjlig.

Informations- och kommunikationsteknik är relevant inom väldigt många yrkesområden idag och kan läsas som ett helt program på flera av landets högskolor och universitet.