Genteknik och nanoteknik

Genteknik är en beteckning på den gren inom biotekniken som möjliggör ingrepp i levande organismers arvsmassa. Genteknik används för att komma åt information lagrad i DNA. Genom att slumpmässigt framkalla mutationer i arvsmassan, till exempel genom bestrålning eller med kemikalier som är mutagena, kan gentekniken åstadkomma förändringar i levande organismers gener. Bland annat kan den till exempel få bakterier att producera mänskligt insulin och den kan användas mot ett flertal medfödda eller förvärvade sjukdomar. Tekniken möjliggör också att till en mottagare överföra gener som denna normalt saknar. Detta utgör genteknikens hörnsten och går under beteckningen Hybrid-DNA-teknik. Hybrid-DNA-tekniken har varit av omvälvande betydelse för biologisk forskning i och med dess möjligheter att framställa stora skalor av enskilda gener från människor, växter och djur.

Inom biologiska och kemiska tillämpningar bland annat, används så kallad nanoteknik. Nanoteknik är ett tvärvetenskapligt ämne och går ut på att tillverka och hantera samt påverka sådana material och objekt som är så små att de storleksmässigt passar bäst att mätas i nanometer. 1 nanometer (nm) motsvarar 0,000 000 001 meter och det är endast ett begränsat antal atomer som motsvarar den här storleken. Däribland DNA men också virus och förbränningspartiklar.