Elektroteknik och elektronik

Elektroteknik utgör sedan slutet av 1800-talet ett eget fält inom den akademiska vetenskapen och står för läran om elektricitetens användning. Elektrotekniken kan delas in i starkströmsteknik och svagströmsteknik. Till starkströmstekniken hör belysning, elöverföring och maskinteknik och till svagströmstekniken hör manöverapparatur, reläteknik och styrutrustning.

Stor del av svagströmstekniken står elektronik för. Elektronik är vetenskap och teknik som rör ledning av elektricitet i gaser, vakuum och halvledare. Alltmer har beteckningen kommit att även innefatta själva användningen av elektronik. Elektroniken har varit avgörande för den informations- och kommunikationstekniska utvecklingen. Tack vare den går det bland annat att automatisera, lagra, behandla information och den kan utföra kommunikation och beräkningar.

Elektroniken har även haft en betydande roll för musikens utveckling under senare tid. En väldigt stor del av musiken som spelas in idag är i omfattande grad rentav beroende av elektronik. Elektronik har också medverkat till att en helt ny musikgenre uppstått. I elektronisk musik utgör elektroniken huvudfokus och/eller inspirationskälla.