Allmänt om teknik

I Nationalencyklopedin definieras begreppet teknik som en samlingsterm för alla metoder med fysiska föremål som människan använder för att tillfredsställa sina önskningar. Sett utifrån det här perspektivet är det alltså teknik att ta hjälp av ett bestick eller liknande för att få upp ett hårt sittande lock på en burk till exempel. Ett lite snävare sätt att definiera teknikbegreppet på görs i Nordstedts svenska uppslagsbok (1997) vari teknik förklaras som ett system av avancerade produktions- och utvinningsmetoder som i hög grad bygger på omvandling och utnyttjande av naturens energiresurser. Utifrån detta perspektiv är alltså teknik något mer avancerat än exemplet med besticken och burklocket.

Hur som helst har tekniken och tekniska lösningar haft stor betydelse för människan i alla tider. Man kan också säga att betydelsen är närmast enorm för samhället i sin helhet. Inte minst har det genom teknik skapats ett samhälle där människor kan ägna det mesta av sin tid åt annat än att skaffa föda. Tekniken utveckling har främst drivits fram av människors strävan att lösa problem samt att uppfylla diverse behov. Idag är kraven på tekniskt kunnande allt högre såväl i vardagslivet som i arbetslivet.

Ordet teknik härstammar från grekiskans téchnē som ungefär står för hantverk, konst eller skicklighet. Relaterade termer är teknikalitet, tekniker och teknologi. Medan teknikalitet är en fackmässig finess står teknologi för vetenskapen om teknik och tekniker för person som yrkesmässigt ägnar sig åt teknik.

Sedan 1980 är teknik också ett obligatoriskt ämne i skolan och på gymnasieskolan finns ett nationellt program som är helt inriktat på teknik; det så kallade teknikprogrammet. I teknikprogrammet ersätts vissa språk- och naturorienterade ämnen med teknikbaserade ämnen som till exempel konstruktion, materiallära, webbdesign, databashantering CAD och EDA. Sveriges största tekniska universitet är KTH, tidigare förkortning för Kungliga tekniska högskolan, som ligger i Stockholm. KTH har bland annat skolor för bioteknologi, elektro- och systemteknik, teknikvetenskaplig kommunikation och lärande, arkitektur och samhällsbyggnad samt industriell teknik och management och 2016 antogs över 7000 nya studenter.

Inom teknik anordnas det också tävlingar. Inte minst har vi ett SM i vilket cirka 500 studenter, varje år sedan Saab AB drog igång det hela år 2000, tävlar med bland annat sina teknikkunskaper och sina förmågor till samarbete.

Det finns ett stort antal underkategorier till teknik. Exempel är byggteknik, filmteknik, automatik, kemiteknik, elektroteknik, nanoteknik, rymdteknik, stadsplanering, systemteknik, grafisk teknik, kärnteknik, materialteknik och medicinsk teknik.